ગુલાબ કોને આપશો?

થોડાક સમય પહેલાની વાત છે. પચાસેક વર્ષના એક દર્દી મારી પાસે આવ્યા. થેલીમાંથી રીપોર્ટ કાઢતી વખતે, તેમની થેલીમાં રહેલું એક ગુલાબ જમીન પર પડ્યું. તેમણે એ ગુલાબ ઉઠાવીને તરત પોતાના ખિસ્સામાં મૂકી દીધું. એ ઘટના મેં જોઈ.

મેં તેમને મજાકમાં કહ્યું, ‘કોઈક નસીબદાર છે, જેને આજે ગુલાબ મળવાનું લાગે છે.’

Published by drnimittoza

Ta-tha-ta. Acceptance. Total acceptance.

2 thoughts on “ગુલાબ કોને આપશો?

  1. હા, યાદ આવી ગયું. અમે પણ શીખ્યા હતાં, ‘અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ.’
    યૂથ હોસ્ટેલ ના vartual cycle ride સ્પર્ધામાં ક્ષમતાની હદ જાણવા પ્રયાસ કરી રહ્યાં છીએ!કદાચ નંબર ના મળે તો પણ કઠિન પ્રયાસ માટે અમે અમને ગુલાબ આપીશું જ!🤗

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: