વેક્સિન લેવી કે નહીં ?

શું કામ આપણને વેક્સીન પર શંકા થાય છે ? ભારતમાં બનેલી જે વેક્સીન આપણે અન્ય દેશોમાં મોકલી રહ્યા છીએ, એ જ વેક્સીનની સેફ્ટી કે જરૂરીયાત વિશે આપણા મનમાં ડાઉટ કેમ છે ?

કોરોના હજુ નાબુદ નથી થયો. ફક્ત તેના કેસીસ ઘટી રહ્યા છે. આજ નહીં તો છ મહિના કે એક વર્ષ પછી જો આ બીમારી ફરીથી માથું ઉંચકશે તો ત્યારે ફરી એકવાર આપણે નિશસ્ત્ર હોઈશું. સારવારનો વિરોધ એ જ કરે છે, જેને રોગની ગંભીરતા નથી સમજાતી.

Published by drnimittoza

Ta-tha-ta. Acceptance. Total acceptance.

One thought on “વેક્સિન લેવી કે નહીં ?

  1. રોગ પ્રતિકારકતા માટેની કોરોના રસી વિશે સાચું માર્ગદર્શન મળ્યું. રસી માટે લોક જાગૃતિ અને સાચો દ્રષ્ટિકોણ સરાહનીય. Thank you for Authorized infirmation. 🙏🏻

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: