મેલ એટેન્શન સર્વસ્વ નથી

મેં મારી દીકરીને એક પત્ર લખ્યો છે. અત્યારે તે ફક્ત આઠ વર્ષની જ છે એટલે અત્યારે એને આ નહીં સમજાય. પણ મોટી થયા પછી એને આ પત્રનું મહત્વ સમજાશે.

પછી મને લાગ્યું કે આ પત્ર મારે દરેક દીકરી સાથે શેર કરવો જોઈએ.

Published by drnimittoza

Ta-tha-ta. Acceptance. Total acceptance.

One thought on “મેલ એટેન્શન સર્વસ્વ નથી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: