શિવોહમ શિવોહમ

શિવ સાથેનું આપણું કનેક્શન જો સમજાય, તો મૃત્યુનો ડર ઘણો ઓછો થઈ જાય.

આપણે ‘શિવોહમ’ કેમ કહીએ છીએ ? શિવોહમ એટલે કે ‘હું શિવ છું.’ તમે શિવ છો. આપણે બધા શિવ છીએ. કારણકે શિવ એટલે આત્મા. શિવ એટલે ઉર્જા. શિવ એટલે આપણામાં રહેલી લાઈફ એનર્જી. આપણામાં રહેલી ચેતના કે કોન્શિયસનેસ. માટીના પીંડની અંદર રહેલા ચૈતન્યને આપણે જે નામથી ઓળખીએ, એ દરેક નામ શિવ છે. શિવ સત્ય છે.

આ જગતમાં જે કાંઈપણ નિર્ગુણ, નિત્ય, નિરાકાર અને નિર્વિશેષ (એટલે કે વર્ચ્યુલેસ, ટાઈમલેસ, ફોર્મલેસ એન્ડ નોન-સબ્જેક્ટીવ) છે……..

Published by drnimittoza

Ta-tha-ta. Acceptance. Total acceptance.

3 thoughts on “શિવોહમ શિવોહમ

  1. આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પૂંજ. સરળ શબ્દ શૈલી થી શિવરાત્રી પર્વે કર્મઠ અને રચનાત્મક ચિંતન. 🙏🏻💐🙏🏻

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: